Hebrew
Sending

external-2afb80468b95ee317ebaaaba0c2e118d

בבקשה הצטרפו ליהודים ומאמינים משיחיים ברחבי העולם המתפללים עבור ישראל. כול אחד באזור שלו בשעה 12:30 אנשים מתפללים את ההבטחות של אלוהים לישראל, לעם היהודי ולאומות העולם.

נא לכוון את השעון המעורר שלכם לשעה 12:30

הרשמו באתר לשפה שלכם וקבלו את התפילה היומית הממוקדת.

אתם יכולים להשפיע!

מדוע אנו מתפללים במילים של דבר אלוהים?

אנו מתפללים במילים של הבטחות אלוהים בתנ"ך, לא כדי להזכיר לו, אלא כדי להזכיר לעצמנו. אלוהים נאמן לדברו, ונאמן לקווי אופיו. למרות שכלפי חוץ הנסיבות נראות לנו לפעמים כהולכות בניגוד לדברו, אלוהי האמת הוא "אמין ונאמן". שתי המילים הללו נגזרות מאותו השורש(האמת היא כן ואמן, ולכן הוא נאמן.)

כאשר אנו מסתכלים על האירועים שמתרחשים עכשיו בעולם, אנו יכולים לפחד ממה שעלול לקרות, או משתכנעים שהבעיות במזרח התיכון הן פוליטיות. ויותר מכן, אנו רואים אותן מנקודת ראות אנושית. אך כאשר אנו מתפללים על הנושאים הללו מנקודת ראות של אלוהים ודברו, אנו נוכחים שהבעיות הן בעצם רוחניות. לא ניתן לפתור בעיות רוחניות עם פתרונות פוליטיים.

כאשר אנו משתמשים במילים מהפסוקים בתנ"ך, בדבר אלוהים, אנו משפיעים על עולם הרוח אשר משם באים הפתרונות.

שלום

אלוהים מצווה בדברו: "שאלו שלום ירושלים", במילים אחרות התפללו ובקשו את השלום על ירושלים. במילה שלום כלולים המושגים: שלימות, השלמה, להשלים ולקייםייעודים. רק דרך השלום של אלוהים ניתן להגיע להפסקת מלחמות.