Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: אל הרומים ט-יא

ינואר 9: אנטישמיות

יש בתיאולוגית החילף לא מעט אלמנטים של אמת. חורבן בית המקדש היה אכן סימן של עונש מאת אלוהים נגד המרד של עם ישראל בו ודחיית ישוע. הגלות השנייה של העם מארצו הייתה התגשמות של נבואות בתנך

מאי 31: אל הרומים ט’-י”א

הלל ושבח לאלוהים מאוד חשוב להבין ולהעריך את חוכמתו של אלוהים, את אהבתו ואת חסדו. התגובה והאחריות לישועתנו היא להלל אותו ולהשתחוות לו 33-36 אל

מאי 29: אל הרומים ט’-י”א

אל לנו לעולם לבלבל בין הדרך בה פועל אלוהים בקרב הגויים לבין הדרך בה הוא פועל באופן אישי עם כל אחד ואחד, כי אלוהים מקיים את אשר הוא מבטיח

מאי28: אל הרומים ט’-י”א

כאשר שאול אומר “כל ישראל” הוא אינו מתכוון שכל אחד ואחד מעם ישראל יקבל את ישוע כאדון ומושיע

מאי 27: אל הרומים ט’-י”א

פה הולך השליח שאול שוב נגד הטבע. ראשית, ענפי הבר (הגויים) שהורכבו לעץ הטוב (ישראל) לעולם לא יוכלו לעשות את אשר הענפים המקורים שנכרתו יעשו כאשר יורכבו מחדש

מאי 24: אל הרומים ט’-י”א

שאול מביא כאן עימות ותיקון לגישה של מאמינים משיחיים לא-יהודים שקיימת גם כיום לפיה אלוהים נטש את העם היהודי לטובת קהילת המאמינים המשיחיים הלא-יהודים שהיא כעת “העם הנבחר” במקום עם ישראל.

מאי 23: אל הרומים ט’-י”א

הדגמתו של השליח שאול דרך משל הרכבת ענפי בר לעץ המקורי היא בניגוד לטבע והשימוש של השיטה בחקלאות.