Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

אחרית הימים, היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

הקלאסיקה המפורסמת של צ’ארלס דיקנס, היא סיפור שתי ערים. זו יכולה להיות גם הכותרת המשנית של התנך, כי בבסיסו מדובר בסיפור של שתי ערים; ירושלים או ישראל ובבל. כמובן שאל לנו לשכוח את הקטגוריה השלישית שהיא, העמים.

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

ליצחק ורבקה נולדו תאומים ואלוהים עשה עוד בחירה ביניהם. בהתעלמות מהנהוג בחברה ובתרבות דאז, שהבכור מקבל את זכות הבכורה, אלוהים בחר ביעקב הצעיר יותר מעשיו הבכור כדי להמשיך את שושלת צאצאי זרע האישה

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

אלוהים בחר את אברם, ושינה את שמו לאברהם להיות אב עם ישראל וגם אב של המון עמים, אך במשך שנים רבות לא היו לאברהם ילדים כי שרה אשתו הייתה עקרה

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

אלוהים בחר בעם ישראל כדי שדרכו הוא ימלא את הבטחתו לרצץ את ראש הנחש ולהכחיד את זרעו של על ידי ההוא מזרע האישה שיוולד מעם ישראל. מבני אדם וחוה אלוהים בחר בשת, ממנו נולד תרח וממנו אברם, שאלוהים שינה את שמוו אחר כך לאברהם

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

אחרי שאלוהים יצר ופיזר עמים ברחבי העולם, הוא התמקד על יצור, פיתוח ויסוד עם מסויים אחד שמצאצאיו יוולד אותו אחד מזרע האשה, שאר בני אדם נולדים מזרע גבר. העם המסוים הזה צאצא של שת, הבן השלישי של אדם וחוה

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

הזרע של האישה צריך היה  להיוולד בצורה ייחודית ולבוא משושלת משפחה מאוד ספציפית, ראשית היה על אלוהים ליצור עם מיוחד מסויים ממנו יבוא לעולם ישוע

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל,

רוב בני אדם בעולם, ואפילו בקרב מאמינים בכנסייה המשיחית בורים בנוגע ליחס הייחודי של אלוהים עם ישראל. הבורות הזאת היא למעשה עיוורון רוחני. אם המאמינים המשיחיים בישוע נמצאים בעיוורון הזה, על אחת כמה וכמה העולם הבלתי מאמין נמצא בעיוורון הזה ואפילו יותר

God’s unique relationship with Israel; Righteousness

When the people returned from captivity they worshiped God and gave Him sacrifices for sin and for devotion.  But their worship was superficial only because they had transgressed God’s law and married foreigners. 

היחס הייחודי של אלוהים עם ציון

ארון הקודש נלקח ואבד במלחמה של ישראל נגד הפלשתים ככתוב בשמואל א ד 3 עד 11. הפלישתים לקחו את ארון הקודש לכמה מקומות שהיו תחת שליטתם. אך בכול מקום אליו לקחו את הארון היו צרות ככתוב בשמואל א ה 1 עד 6