Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: חגי תשרי

המנוחה הסופית

הערב עם שקיעת החמה מתחילה השבת שנחגגת כל שבוע. בשבת הזאת אנו צופים קדימה לשבת הסופית שחג הסוגות מצביע עליה בפסוק הבא

היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל,

סבב חגי תשרי הסתיים ונתמקד כעת לאחרית ההיסטוריה ומלכות אלוהים הנצחית. אך עד אותו היום, בזמננו אלה החגים מצביעים על טובו ונאמנותו של אלוהי ישראל

לחגוג את ישוע

כל אחד ממועדי ישראל הוא לזכר אירוע בתולדות העם. הם מתגשמים בסוף בישוע

קורבנות של שמחה

שני דברים ייחודיים מאפיינים את חג הסוכות.

שמחה רבה, שלוש פעמים אלוהים אומר לשמוח
מספר רב של קורבנות

האסיף הסופי

חג סוכות הוא האחרון משלושת חגי הרגלים, האסיף האחרון. לכן אנו רואים את משמעותו הנבואית שכל העמים נאספים לירושלים ולאדוני

שמחת תורה

כיום נוסף לעם היהודי עוד חג שאינו מופיע בתורה, הוא חג שמחת תורה. חוגגים את שמחת תורה בסיום סבב קריאת התורה בבתי הכנסת. בבתי הכנסת המקומיים הרבי מוציא את התורה מהארון ורוקדים עם מגילת התורה סביב הקהל שמנשק אותה

ה”אני” של ישוע

ישוע חגג את חג הסוכות כאשרהיה עלי אדמות, והשתמש בסמל האור והמים כשהכריז מי הוא – הרועה הטוב של ישראל

סמל המים

במהלך מסע בני ישראל במדבר היה המים דבר חיוני עבורם. תחילה עם חצית ים סוף ולאחר מכן במהלך חצייתם את המדבר

סמל האור

כאשר בני ישראל יצאו ממצרים היה אור ירח מלא. אך עמוד האש של אלוהים סיפק להם אור והגנה תמידי