Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: חנוכה

דצמבר 15 : חנוכה

מלכות המכבים, שנקראו גם חשמונאים התקיימה כמאה שנים. המלכים האחרונים כבר לא הלכו אחר אלוהים והיו מושחתים. לאחר זמן מה, אלוהים הסיר את ידו המברכת מעירו האהובה. אויבים קמו על עם ישראל ואיימו על קיומו. המלך החשמונאי שמלך עדיין ביהודה פנה אל האימפריה העולה הרומית לבוא לעזרתו. בסופו של דבר האורח הקרוא השתלט על המארח וישראל איבדה את עצמאותה ונספגה אל תוך האימפריה הרומית.

דצמבר 13: חנוכה

אלוהים מתערב במלחמות ישראל, עשה זאת בעבר וגם כיום. כך עשה במלחמת המכבים נגד היוונים ונתן ליהודה ניצחון נסי. לאחר שלוש שנים של מלחמות נועזות, היהודים נצחו ולקחו חזרה את השלטון על הארץ מיד המדכאים היוונים ושלטו במשך מאה שנים.

דצמבר 12 : חנוכה

המסר הזה חיוני לחיינו כיום כי הנבואה הזו של דניאל עדיין לא התמלאה על ידי אנטיוכוס ויהודה המכבי

דצמבר 11 : חנוכה

אנטיוכוס שנא את אלוהי ישראל והחשיב את עצמו לאל ולכן קרא לעצמו אנטיוכוס אפיפנס, שפירושו אלוהים בבשר אדם. הוא התחיל לרדוף את היהודים וניסה להרוס את דתם ואמונתם באלוהי ישראל. כל התנכים נשרפו באש והתינוקות הזכרים שנמצאו נימולים נרצחו וגופותיהם המתות נתלו על צווארי אימותיהם עד שגם היא מתה. בשנת 165 לפני הספירה, לאחר שהקים פסל ענק בדמותו בבית המקדש והקריב קורבן חזיר על המזבח הקדוש לאלוהי ישראל, לא יכלו היהודים לסבול זאת יותר ומרדו בו. למרבה הצער, לא כל היהודים שנאו והיו נגד אנטיוכוס אפיפנס. רבים ביניהם היו מוכנים לעזוב את יחסי הברית שלהם עם אלוהיהם, ועשו כל שביכולתם לעלות בדרגה כלכלית וחברתית. היה משבר מוסרי מוחלט בחברה היהודית. הייתה התנגדות גדולה נגד הגבלות הדת אצל רבים מהיהודים שדרשו סובלנות למה שהדת קוראת חטאים. כפי שדניאל כתב מאות שנים קודם, אנטיוכוס התחנף לכל יהודי שהיה מוכן להקריב את אלוהי ישראל על מזבח העצמי שלו

דצמבר 10: חנוכה

אנחנו לא מבינים לפעמים את דרכי האל. נראה כאילו האויב נסוג, ואמורה להיות הקלה ליהודים. אך במקום זאת החיים נעשו גרועים יותר עבור היהודים בישראל. אנטיוכוס רצה להפריד ביניהם. הוא רדף וייסר את היהודים שנשארו נאמנים לאמונה באלוהי ישראל ודרכיו, והשפיע מחסדו ונדיבותו על היהודים שכפרו באלוהים וסרו מדרכיו

דצמבר 9: חנוכה

בשנת 539 לפני הספירה קיבל דניאל חזון על נבואה בעתיד ישראל, אבל כמו רוב הנבואות גם זו היא נבואה שאמורה להתמלא בכמה שלבים. תחילת ההתמלאות הנבואה ארעה לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון בשנת 323 לפני הספירה. אלכסנדר חילק את האימפריה שלו בין ארבעה המצביאים, שניים מהיורשים הללו נלחמו אחד בשני על ארץ ישראל במשך מאתים שנה. השליט הסלאווקי אנטיוכוס אפיפנס שלט בישראל משנת 175 עד 164 לפני הספירה

דצמבר 8: חנוכה

הנביא דניאל בספרו, פרקים י עד יב ניבא על אירועי חנוכה, הנבואה כל כך מדויקת שיש שמאמינים שהיא נכתבה אחרי האירוע, אם זאת, הנבואה התמלאה רק בחלקה, היא תתמלא במלואה בעתיד

דצמבר 7 : חנוכה

הערב מדליקים יהודים, וגם משיחיים רבים ברחבי העולם נר ראשון משמונת הנרות של חנוכה. למעשה יש בחנוכייה תשע נרות, והאחד הוא נפרד, הוא השמש שמדליק את הנרות האחרים. כעת הבה ונחזור על ההיסטוריה של חג החנוכה

דצמבר 6: חנוכה

רבים מאמינים שבחג החנוכה חוגגים את נס הכד הקטן שנמצא בבית המקדש ששמנו הספיק רק ליום אחד ובדרך נס הספיק לשמונה ימים. לפיכן מדליקים בחנוכה נר אחד בכל יום במשך שמונה ימים. יכול להיות שנס כזה אכן קרה, אך אין כל תיעוד היסטורי לנס כזה. בספרי ההיסטוריה יש תיעוד לנס אחר שאכן אירע, ניצחון הצבא היהודי הקטן על הצבא היווני הגדול והמשוכלל יותר בשנת 163 לפני הספירה