Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

קטגוריה: פןרים

פורים והצרה הגדולה

האם יש הקבלה בין פורים והצרה הגדולה, האם יש שיעורים שעלינו ללמוד כדי להיות מוכנים מאשר אלוהים מזהיר אותנו שיקרה. התשובה היא כן
ובכן, מה המשמעות של חג פורים

המטרה של אלוהים עבור העמים

בספר בראשית ג 14-15 אלוהים מסביר כבר בגן עדן את יחסו הייחודי עם ישראל. בפרק יב הוא מזהיר את העמים מה יקרה להם אם הם יקללו את עם ישראל

מטרת אלוהים עבור עם ישראל

המטרה למענה אלוהים בחר, למעשה יצר את עם ישראל, כעד שלו הייתה כדי שיהיה לגויים אור. דרכו אלוהים יגלה לגויים את עצמו, אופיו ודרכיו

מטרת אלוהים

מעניין שחג פורים חל בדיוק חודש לפני חג הפסח. פורים מסיים את סבב חגי הסתיו והחורף ופסח מתחיל את הסבב הבא, בכך אנו רואים שאלוהים רוצה שהעולם ידע את כבודו דרך הגנתו והצלתו של עם ישראל

חסד אלוהים

למרבה הצער רבים חושבים שהאלוהים של התנך אינו אותו האלוהים כפי שהוא מתגלה בברית החדשה. אך אנו רואים לאורך כל הסיפור של אסתר שהאלוהים של התנך תמיד היה אלוהי החסד

ריבונותו של אלוהים

למרות שהשם של אלוהים אינו מוזכר במגילת אסתר, נוכחותו וריבונותו נראים לעין בבירור, כי רק הוא יכול היה להביא את הסיפור, שנראה היה שיסתיים באסון לסיומו המושלם והמופלא

תענית אסתר

רק המלך יכול היה להציל את היהודים מהשמדה על ידי ביטול החוק והוצאת חוק חדש במקומו. המלכה אסתר הייתה חייבת לבוא בפני המלך בלתי קרואה ולהתחנן בפניו לשנות את החוק. כדי להכין את עצמה לפגישה, הכריזה אסתר על צום של כל היהודים בעיר שושן הבירה, ככתוב במגילת אסתר ד 15 ו16. לזכר אותו הצום, היהודים גם כיום צמים יום שלם לפני חג פורים ומתפללים למען שלום ישראל

מרדכי מאתגר את אסתר

בכול סיפור יש גיבור ורשע. בסיפור של פורים אסתר היא הדמות הראשית, אך מרדכי הוא הגיבור האמתי. מרדכי הוא שגידל את הדסה, הלא היא אסתר להיות אישה יראת אלוהים. מרדכי הוא שסרב להתפשר באמונתו באלוהי ישראל, ומרדכי הוא שנתן לאסתר את האתגר שעשה את ההבדל הגדול שהתוצאה הייתה הצלת העם היהודי

המן, הרשע בסיפור אסתר

בין פרעה להורדוס, היהודים התמודדו עם אוייב גדול אחר, הלא הוא המן הרשע, משנה למלך אחשוורוש הפרסי.

המן הוא דמות מוקדמת של צר המשיח. כמו צר המשיח, גם המן היה מונע על ידי השטן לתכנן תחבולה להשמדה מלאה של העם היהודי. הוא זמם דרך שהמלך ימצא את עצמו במצב ללא מוצא. אך לאלוהים יש תמיד דרך בה הוא יגן על היהודים