Pray for the peace of Jerusalem

May they prosper who love you

- Psalm 122:6

תגית: מיכה ז’ 16-17

ינואר 3: היחס הייחודי של אלוהים עם ישראל

אחרי שאלוהים יצר ופיזר עמים ברחבי העולם, הוא התמקד על פיתוח ויסוד עם מסויים אחד שמצאצאיו יוולד אותו אחד מזרע האשה, שאר בני אדם נולדים מזרע גבר. העם המסוים הזה יוצא משת, הבן השלישי של אדם וחוה

דורות רבים לאחר מכן..